Normativa

Article 1

La Cabrerès Marató de Muntanya by SPORT es celebra anualment durant el mes d’octubre. La seva sortida es fa a les 8.00 h des de l’Esquirol (Barcelona). Es desenvolupa sobre dos recorreguts: la marató de 42 km i un desnivell acumulat positiu d’aproximadament 1.500 metres i la mitja marató de 21 km i un desnivell acumulat d’aproximadament 900 metres.

Article 2

La prova està oberta a tots els atletes, muntanyencs i esportistes que ho desitgin.

Article 3

S’estableixen uns premis en metàl·lic per el primer classificat de la marató i de la mitja marató. Per optar al premi econòmic no s’establirà distinció entre federats i no federats. La no presència a l’acte de lliurament dels trofeus i / o premis s’entendrà com a renúncia a l’aconseguit. Qualsevol delegació en una altra persona haurà de ser coneguda i autoritzada per l’organització almenys amb mitja hora d’antelació.

Article 4

Les inscripcions es tramitaran per rigorós ordre d’ingrés bancari i no s’admetran inscrits un cop cobert el contingent d’inscrits.

Article 5

L’import de la inscripció de la MARATÓ és de 36 € per als FEDERATS i de 42 € per als NO FEDERATS; per a la MITJA MARATÓ l’import de la inscripció es redueix a 20 € pels FEDERATS i 26 € per als NO FEDERATS. La inscripció dóna dret a participar a la prova, assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, avituallaments sòlids i líquids, roba esportiva commemorativa, massatges, menjar post-cursa, dutxes i quants obsequis aconsegueixi l’organització. Per als participants NO FEDERATS l’organització contractarà una assegurança privada per al dia de la prova, per això els preus es veuen incrementats.

No es tramitaran canvis ni devolucions de la quota d’inscripció durant els darrers quinze dies previs a la celebració de la cursa. Abans d’aquests quinze dies es rembolsarà la totalitat d’aquesta menys 3,00 € en concepte de despeses de gestió.

Article 6

A cada corredor inscrit se li lliurarà un dorsal personalitzat i un xip de control per al que serà imprescindible presentar el DNI i en el cas d’estar federats, la fitxa federativa. El dorsal es situarà al pit de manera visible, sense doblegar ni retallar; els xips, s’hauran de fixar a la sabatilla o al dorsal, depenent del tipus de xips que s’usi, per facilitar la lectura pels detectors.

Article 7

Per participar en la prova cada esportista ha de portar calçat i vestimenta adequats per a la pràctica de curses per muntanya. En funció de les condicions meteorològiques es podrà exigir als participants com a equipament obligatori en carrera jaqueta-tallavents / impermeable, guants i gorra o tapacolls. Les condicions físiques han de ser també les requerides per a la distància i duresa de l’itinerari. Abans d’entrar al recinte de sortida es procedirà al control de dorsal i del material. A tots els participants que no compleixin amb els requisits referits al material, se’ls impedirà la participació en la prova. No està permès competir amb gossos o altres animals de companyia, ni acompanyats d’algun vehicle que no sigui de l’organització.

Article 8

El recorregut estarà degudament senyalitzat amb cintes de balisament, cartells indicadors i / o fletxes. Hi ha referències quilomètriques en tot el recorregut. Tots els corredors hauràn de realitzar el recorregut marcat per l’organització, no respectar o no passar per algun dels controls/avituallaments establerts, serà causa de penalització o desqualificació. Qualsevol modificació del recorregut es notificarà degudament. En cap cas, l’import de la inscripció serà retornat. Els corredors han de prestar auxili a un altre participant que estigui en perill o accidentat, estant obligat a comunicar-ho al control / avituallament més proper de forma immediata. La privació d’auxili serà penalitzat amb la desqualificació immediata. És obligació de cada competidor portar les seves deixalles, llaunes, papers, etc. fins a l’arribada o llocs assenyalats per l’organització. El corredor que no els dipositi o els tiri en una zona no preparada, serà desqualificat.

Article 9

Abandonament voluntari d’un corredor. Un corredor podrà abandonar la prova sempre que ell ho desitgi, però ho haurà de fer d’acord amb els punts següents: es retirarà en un control / avituallament i lliurarà el dorsal. El competidor assumeix tota la responsabilitat desde que abandona voluntàriament la prova o és desqualificat.

Article 10

Per completar l’itinerari s’estableix un temps màxim per la marató de 8h i per la mitja marató de 5h, per la qual cosa els que excedeixin el límit de temps establert perdran tota opció a figurar en la classificació final. Els participants que sobrepassin les 2 h en el segon control / avituallament de pas del Coll del Bram o les 5 h al punt de control / avituallament de Cantonigròs s’hauran de retirar de la prova ja que ni l’organització ni els serveis d’assistència poden garantir la seva seguretat per a completar el circuit. En qualsevol punt del recorregut, els “corredors escombra”, el responsable de cada control / avituallament o les assistències mèdiques de carrera poden determinar la retirada de competició d’un corredor si aquest mostra símptomes evidents d’esgotament o un altre indici que aconselli la no continuïtat d’aquest en la competició. Igualment es retirarà de la competició al corredor que, per haver patit un accident, no es trobi en condicions de continuar. En aquests dos casos el corredor té dret que l’organització l’evacuï fins al punt d’arribada / sortida o fins al punt més proper on pugui rebre assistència mèdica. La urgència en l’evacuació ha de ser proporcional a la gravetat del cas.

Article 11

L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència aliena, així com per la pèrdua o trencament d’objectes de cada participant. Cada corredor serà responsable de tot perjudici o lesió que pugui causar-se a si mateix o a tercers, exonerant a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

Article 12

L’organització es reserva els drets exclusius de les imatges, fotografies, vídeos i informació de la prova en les que puguin aparèixer els participants, així com d’utilitzar aquest material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment de l’organització. En inscriure a la prova, els participants cedeixen les seves dades i donen el seu consentiment perquè l’organització tracti els mateixos per a la gestió de la competició així com qualsevol finalitat promocional relacionada amb la seva participació en la mateixa que impliqui patrocinadors o col·laboradors de l’esdeveniment.

Article 13

Tot participant, pel fet d’inscriure’s, accepta les condicions establertes en el present reglament.

  • Patrocinadors oficials

  • Patrocinadors

  • COMUNICAT OFICIAL

    DEGUT A LA BAIXA PARTICIPACIÓ D’ENGUANY, L’ORGANITZACIÓ HA PRES LA DECISIÓ D’ANUL·LAR L’EDICIÓ 2019 DE LA CABRERÈSMM.

    LAMENTEM LES MOLÈSTIES QUE AQUEST FET PUGUI OCASIONAR.

    MOLTES GRÀCIES PER LA CONFIANÇA!